کارآفرینی

مدیر گروه
 

جهانگیر یدالهی فارسی

دانشیار

مدیریت صنعتی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
رضا محمد کاظمی
کامبیز طالبی
محمدحسین مبارکی
غلامحسین حسینی نیا
سید مجتبی سجادی
بابک ضیا
مهران رضوانی
کمال سخدری
محمدعلی مرادی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
- کارآفرینی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- کارآفرینی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.