حقوق

مدیر گروه
 

فریدون نهرینی

دانشیار

حقوق خصوصی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
فریده شایگان
حسن بادینی
 ولی رستمی
بیژن عباسی
طهمورث بشیریه

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- حقوق- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- حقوق خصوصی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق عمومی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق بین الملل- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق جزا و جرم شناسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق نفت و گاز- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- حقوق خصوصی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق عمومی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق بین الملل عمومی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- حقوق جزا و جرم شناسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- حقوق نفت و گاز - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- روابط بین الملل - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.