دفتر همکاری های بین المللی

دفتر همکاری های بین المللی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر خدیجه مجدالدین رئیس اداره جذب دانشجویان خارجی 208 kish@ut.ac.ir