دفتر همکاری های بین المللی

دفتر همکاری های بین المللی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر محمدجعفر حداد مشاور امور بین الملل 43 mjhadad@ut.ac.ir
دکتر خدیجه مجدالدین رئیس اداره جذب دانشجویان خارجی 208 m.majdeddin@ut.ac.ir