ریاست پردیس

 
دکتر علی رضا ذاکر اصفهانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی