ریاست پردیس

 
دکتر مجید علی زاده
دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 
ارتباط مستقیم با ریاست پردیس کیش: dean.kish@ut.ac.ir