ریاست پردیس

 
دکتر حسن مروتی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران