ریاست پردیس

 
دکتر مجید علی زاده
 
دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
majidalizadeh@ut.ac.ir
dean.kish@ut.ac.ir