ریاست پردیس

 
دکتر مجید علی زاده
 
دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
majidalizadeh@ut.ac.ir
dean.kish@ut.ac.ir
 
 
 
سوابق کاری و فعالیت های اجرایی
 
معاون اداری-مالی پردیس بین المللی کیش 1397
 
معاون اداری-مالی پردیس علوم 1396-1393
 
معاون آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1393-1386
 
عضو هیات مدیره انجمن منطق ایران- پژوهشگاه فلسفه و حکمت ایران 1397-1392