رئیس پژوهشکده علوم دریایی

 

علیرضا میرواقفی

استاد دانشکده منابع طبیعی

avaghefi@ut.ac.ir

کارشناسان پژوهشکده

نام و نام خانوادگی سمت آدرس پست الکترونیک
فرناز عسگری کارشناس امور دفتری تهران  
یوکابد معصومی کارشناس امور دفتری کیش