رئیس پژوهشکده علوم دریایی

 

احمد نوحه‌گر

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

nohegar@ut.ac.ir

لینک رزومه : 

پژوهشگر

پژوهشکده علوم دریایی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
محمود بهروزی پژوهشگر 43 behrouzi.mahmoud@guest.ut.ac.ir