اداره جذب و پذیرش دانشجویان خارجی

در راستای اهداف معاونت بین الملل پردیس، اداره جذب و پذیرش دانشجویان خارجی وظایف مهمی را عهده دار می باشد. مهمترین وظایف این اداره عبارت است از:
- جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در قالب برنامه های آموزش بین المللی پردیس با همکاری معاونت آموزشی در رشته های موجود در پردیس
- شناسایی رشته های غیرموجود در پردیس که دارای ظرفیت برای جذب دانشجویان غیرایرانی می باشند و پیگیری برای تاسیس یا اجرای آنها
- ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی و فراهم نمودن تسهیلات لازم و هماهنگی های ضروری برای امور کنسولی، اقامت و ...
- برنامه ریزی جهت شناساندن پردیس در سطح منطقه و بین الملل برای جذب دانشجویان غیر ایرانی