همکاری های بین المللی

اداره همکاریهای علمی بین المللی پردیس در راستای انجام رسالت اصلی خود یعنی برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی معتبر جهان وظایف زیر را بر عهده دارد. 
- تدوین سیاست های بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی پردیس
- فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی با مراکز علمی معتبر جهان
- تدوین برنامه های همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه های سایر کشورها
- شناسائی و معرفی ظرفیت ها و مزیت های نسبی پردیس جهت توسعه همکاری های بین المللی
- انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم‌ها، بیانیه‌ها، موافقتنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با دانشگاههای سایر کشورها
- ارائه خدمات تشریفات به مقامات، شخصیت ها و بازدید کنندگان خارجی از پردیس
- بستر سازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیئت علمی و دانشجویان پردیس جهت استفاده از ماموریت ها و دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت و شرکت در کنفرانس های علمی بین المللی و استفاده از فرصت های مطالعاتی