اداره دفتر و روابط عمومی

اداره دفتر و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
علی ابراهیمی مسئول دفتر 103- 303 ali.abrahimi@ut.ac.ir