اداره دفتر و روابط عمومی

اداره دفتر و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
یوکابد معصومی مسئول دفتر 103- 303 r.masoumi@ut.ac.ir