اداره دفتر و روابط عمومی

اداره دفتر و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
آلما زنجانیان مسئول دفتر ریاست 103- 303 alma.zanjanian@ut.ac.ir