طراحی صنعتی، گرافیک و تصویرسازی

مدیر گروه
 

یاسمن خداداده

دانشیار

مهندسی پزشکی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
علیرضا اژدری
مریم خلیلی
 وحید چوپانکاره
سیدرضا مرتضایی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
طراحی صنعتی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- طراحی صنعتی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا ریافت کنید.

- ارتباط تصویری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :

- طراحی صنعتی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا ریافت کنید.