جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

مدیر گروه
 

 احمد پوراحمد

استاد

 جغرافیای انسانی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
کرامت زیاری
سعید زنگنه شهرکی
  رحمت الله فرهودی
مهدی قرخلو
عباس رجایی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
- برنامه ریزی گردشگری (توریسم)- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :

- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- جغرافیای سیاسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- ژئومورفولوژی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.