تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیر گروه
 

نصرالله سجادی

استاد

مدیریت ورزشی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
محمود شیخ
فضل الله باقرزاده
 رسول حمایت طلب
محمد خبیری
رضا نوری
مهدیه آکوچکیان
حسین رجبی
رشته مقطع ها:

کارشناسی :
ندارد

کارشناسی ارشد:
-  آسیب شناسی و حرکات اصلاحی  گرایش حرکات اصلاحی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
-  آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت ورزشی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

دکتری تخصصی:
- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت ورزشی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی عضلانی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.