علوم کامپیوتر

مدیر گروه
 
محمد گنج تابش

محمد گنج تایش

دانشیار

علوم کامپیوتر

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
محمد گنج تابش
مجید علی زاده
باقر باباعلی
محمد صنیعی آباده
هدیه ساجدی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری :
- علوم کامپیوتر - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.