مهندسی نفت

مدیر گروه
 

علی نخعی

استادیار

مهندسی فراساحل

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
سیاوش ریاحی
محمد قوی دل
محمد امامی
بابک امین شهیدی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد.
کارشناسی ارشد :
- نفت- مخازن هیدروکربوری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- نفت- مخازن هیدروکربوری- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.