حسابداری و مدیریت مالی

مدیر گروه
 

رضا تهرانی

دانشیار

مدیریت مالی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
محمدرضا نیکبخت
شکرالله حجازی
مجتبی میرلوحی
مهدی نجفی
سعید شیرزادی
عزت الله عباسیان
محمدجواد ایروانی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- مدیریت مالی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- حسابداری-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید. (متعاقبا اعلام خواهد شد)
کارشناسی ارشد :
- حسابداری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- مدیریت مالی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- حسابداری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- مدیریت مالی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.