شهرسازی

مدیر گروه
 

محمدمهدی عزیزی

استاد

 شهرسازی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
حسنعلی لقایی
حمیدرضا پارسی
سیداحمد سعیدنیا

رشته مقطع ها:

کارشناسی :
مهندسی شهرسازی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- طراحی شهری- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- برنامه ریزی شهری- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
شهرسازی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.