زبان انگلیسی

مدیر گروه
 

شیوا کیوان پناه مارلانی

دانشیار

زبان انگلیسی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
سید محمد علوی
مجید نعمتی
علی اکبر خمیجانی فراهانی
بهنوش اخوان
حسین کرمی
فاضل اسدی امجد
علیرضا انوشیروانی
فریده پورگیو

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- آموزش زبان انگلیسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زبان و ادبیات انگلیسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- آموزش زبان انگلیسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زبان و ادبیات انگلیسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.