پژوهش هنر

مدیر گروه
 

 یعقوب آژند

استاد

  تاریخ و فرهنگ ایران

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
ادهم ضرغام
بهمن نامور مطلق
سید محمد فدوی
حسن بلخاری
مصطفی گودرزی
صداقت جباری
محمد ستاری

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری :
- پژوهش هنر- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.