زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه
 

علی دانشور کیان

استادیار

 

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
حسن رضایی باغ بیدی
کوروش صفوی
علی محمد موذنی
حسین پاینده
احمد احمدی
     

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- زبان و ادبیات فارسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- زبان و ادبیات فارسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

 
برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 99-1398: