معماری معماری

مدیر گروه
 

شاهین حیدری

استاد

معماری و انرژی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
اصغر ساعد سمیعی
حمیدرضا انصاری
علی وکیلی
بهروز محمدکاری
سعید حقیر
سعید خاقانی
حمیدرضا ابراهیمی
ایرج اعتصام

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- مهندسی معماری- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- مهندسی معماری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- معماری و انرژی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- معماری داخلی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- معماری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.