معماری

مدیر گروه
 

حسین طوسی

استادیار

تکنولوژی(مدیریت پروژه)

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
حمیدرضا انصاری
علی وکیلی
 اصغر ساعد سمیعی
بهروز محمدکاری

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
مهندسی معماری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
مهندسی معماری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا ریافت کنید.

معماری انرژی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

معماری داخلی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

مدیریت پروژه و ساخت - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

 

دکتری :
معماری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.