روانشناسی

مدیر گروه
 

غلامعلی افروز

استاد

روانشناسی و علوم تربیتی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
عباس رحیمی نژاد
 محمد جوادی پور
کیوان صالحی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد.
کارشناسی ارشد :
- روانشناسی عمومی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- روانشناسی تربیتی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- روانشناسی عمومی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- روانشناسی تربیتی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- روانشناسی سلامت - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- سنجش و اندازه گیری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.