مهندسی عمران

مدیر گروه
 

سیدمحمدضیاء علوی

استادیار

عمران

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
شهرام وهدانی
محمد خان محمدی
امیرمحمد رمضانیان پور

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد.
کارشناسی ارشد :
- عمران- سازه - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
ندارد.