مدیریت دولتی

مدیر گروه
 

عباس منوریان

دانشیار

مدیریت صنعتی (مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری - سیاست گذاری بخش عمومی)

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
عباس عباسپور
علی اصغر پورعزت
حسین صفری

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
ندارد.
دکتری :
- مدیریت گرایش سیاستگذاری بخش عمومی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت گرایش منابع انسانی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.