نمایشگر یک مطلب

مدیر گروه
 
نگین نوری

نگین نوری

دانشیار

دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
   
   
   

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری :
- دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.