مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مدیر گروه
 
زینب صالحی

زینب صالحی 

استادیار

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
امید توکلی
محمدحسین صراف زاده
 پرویز رشیدی رنجبر
نوید مستوفی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- شیمی- بیوتکنولوژی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- شیمی- بیوتکنولوژی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.