علوم و مهندسی آب - سازه آبی

مدیر گروه
 
صلاح کوچک زاده

صلاح کوچک زاده

دانشیار

مهندسی و فناوری کشاورزی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
  دکتر عاطفه پرورش
  هوشنگ دولتشاهی پیروز
  ابراهیم امیری تکلدانی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد.
کارشناسی ارشد :
دکتری :
- مهندسی آب گرایش سازه های آبی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.