مدیریت صنعتی

مدیر گروه
 

حسین صفری

استاد

مدیریت صنعتی (مدیریت تحقیق در عملیات - مدیریت تولید و عملیات)

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
عباس عباسپور
احمد جعفرنژاد
 عباس منوریان
علی اصغر پورعزت
حسین صفری
مهناز حسین زاده
هنان عموزاده مهدیرجی
محمدرضا صادقی مقدم

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
- مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره برداری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت گرایش صنعتی تحقیق در عملیات - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.