مهندسی محیط زیست

مدیر گروه
 

ناصر مهردادی

استاد

مهندسی محیط زیست

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
ناصر مهردادی
مجتبی اردستانی
 احمد نوحه گر
حسن هویدا
امید بزرگ حداد

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- آب و فاضلاب - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- ایمنی و بهداشت (HSE)- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- آب و فاضلاب - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- منابع آب- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- آلودگی هوا- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.