مهندسی صنایع

مدیر گروه
 

محمدمهدی نصیری خونساری

دانشیار

مهندسی صنایع

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
جعفر حیدری
فریبرز جولای
 حامد شکوری گنجوری
علی آقا بزرگی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- صنایع- صنایع - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- صنایع- صنایع - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- صنایع- صنایع- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.