مرکز مشاوره

دانشجویان می توانند به صورت رایگان از خدمات این مرکز استفاده نمایند.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، ساعات حضور مشاور طبق جدول زیر خواهد بود:

عصر صبح ایام هفته
14-19 9-13 چهارشنبه
14-19 9-13 پنج شنبه
14-19 9-13 جمعه