مرکز بهداشت

دانشگاه محلی است برای آموزش همه‌جانبه که به هر نوع پژوهش، دانش‌پژوهی، تدریس و یادگیری ارج می‌گذارد و مسیرش را هموار می‌کند. یکی از مهمترین مؤلفه‌های این نهاد دانشجو است. در واقع تمامی تلاش‌های صورت گرفته در آموزش عالی کشور برای دستیابی به سطح دانش مطلوب، گسترش آموزش های تخصصی، بهبود سطح خدمات رفاهی دانشجویان و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنها می باشد. بهداشت و درمان دو مقوله‌ای است که می‌تواند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا نماید.
برای دستیابی به این مهم، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، به عنوان زیرمجموعه حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به دانشجویان و کارکنان این مجموعه می باشد. 
برای حصول سلامت همه جانبه، مراقبت و ارتقای سلامت دانشجویان، پزشک معتمد دانشگاه به عنوان یکی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی، می باشد. در همین راستا در روزهای پایانی هر هفته، در دو شیفت صبح و بعدازظهر، خدمات درمانی رایگان برای اساتید، دانشجویان و کارکنان، خدمات پزشکی ارائه می شود. 
جدول ساعات حضور متعاقباً اعلام می گردد.