اساسنامه کانون دانش آموختگان

ماده 1- نام کانون"دانش آموختگان " پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در این اساسنامه اختصاراً موسسه نامیده می شود.
ماده 2- محل: مرکز اصلی موسسه " جزیره کیش خیابان میر مهنا بلوار نیایش  است و با تصویب مجمع عمومی موسسه قابل تغییر می باشد.
ماده 3- مجمع عمومی می تواند با مجوز مرجع ذیربط در سایر شهرهای کشور و یا خارج از کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.
ماده 4- تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران التزام خواهندداشت.
ماده 5- مدت فعالیت: موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.
ماده 6- اهداف:
6-1- بهره گیری از نیروی متشکل دانش‌آموختگان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و همکاری و همیاری با سایر سازمانها و موسسات مشابه به منظور ارائه خدمات به آنان
6-2- بررسی و ارزیابی و پیشنهاد طرحهای ضروری و زیربنایی بر پایه نیاز بخش های مختلف در کشور و مبادله نظرها و تجربیات و ارائه رهنمودها در زمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور.
6-3- ایجاد تسهیلات با فراهم آوردن شرایط مورد نیاز به منظور آشنایی با فضای واقعی کسب و کار  از راه ایجاد زمینه و تامین شرایط جهت کارآموزیهای مفید و سازنده در شرکت ها و سازمان های مختلف دولتی و خصوصی با شرط کسب مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح.
6-4-  برقراری تماس و همکاری با اعضا و دانش‌‌آموختگان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در داخل و خارج از کشور.
6-5- اعطای جوایز، کمک هزینه تحصیلی و نظایر آن به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان ممتاز.
6-6- حمایت معنوی و مادی از افراد  برجسته و کمک به ارائه دست آوردهای آنان.
6-7- تلاش در جهت ارایه تسهیلات و امکانات برای اعضا  و خانواده آنها.
تبصره: دانش آموختگان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران جهت نیل به اهداف فوق، آیین نامه ها و مقررات داخلی لازم را تهیه و اجرا خواهد نمود.

ماده 19 – هیات مدیره از 7 نفر عضو اصلی که برای مدت 2 سال از میان اعضای اصلی موسسه توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد ، تشکیل می گردد و تصمیمات آن با رای حداقل چهار نفر معتبر خواهد بود.
تبصره 1 : مجمع می تواند علاوه بر 7 نفر عضو اصلی، 2 نفر را به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب نماید.
ماده 20 – هیات مدیره نماینده اجرایی  و مسئول اداره امور موسسه و هماهنگ کردن آن در حدود مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد.
ماده21- هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود رییس ، نایب رییس و منشی هیات مدیره و مدیرعامل و خزانه‌دار موسسه را برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.
تبصره : هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید کماکان به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
ماده 22- وظایف و اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره نماینده قانونی و اجرایی موسسه بوده و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
22-1- اجرای مصوبات مجمع عمومی .
22-2- اداره امور موسسه.
22-3- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول موسسه.
22-4- نگاهداری حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات موسسه.
22-5- افتتاح حساب موسسه در بانک ها.
22-6- انجام تشریفات قانونی ، مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی و تعقیب دعاوی قضایی در محاکم.
22-7- تعیین نماینده، حکم وکیل با حق توکیل و عزل آنان و قطع و فصل دعاوی موسسه از طریق صلح و سازش.
22-8- بررسی مسایل و موضوعاتی که در راه تحقق اهداف موسسه پیش می آید و تعیین راه حلهای عملی و اجرایی مناسب و ابلاغ آن به هیات مدیره .
22-9- بررسی و پیشنهاد کلیه آیین نامه های اجرایی و داخلی به مجمع عمومی
22-10- رسیدگی به ترازنامه مالی موسسه برای طرح و تصویب آن در مجمع عمومی
22-11- دعوت مجامع عمومی
22-12- رسیدگی به اعتراضات و شکایات اعضا بجز امور مربوط به مجامع عمومی
22-13- تهیه و ارائه گزارش های لازم به مجامع عمومی
22-14- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش اموال غیر منقول، گرفتن وام، رهن و فک رهن.
تبصره: کلیه امور مالی موسسه براساس آیین نامه مالی و در چهارچوب بودجه مصوب و تصمیمات مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 23- جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه وعدم مغایرت با مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه موسسه دارا می باشد.
ماده 24 –کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار وتعهد آور با امضای خزانه‌دار و به اتفاق مدیرعامل موسسه یا رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهدبود.
مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل موسسه و در موارد ویژه به درخواست هیات مدیره با امضای رییس هر یک از مجامع عمومی می‌باشد.
ماده 25- مدیرعامل موسسه مجری مصوبات هیات مدیره است و در حدود اختیاراتی ‌که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده قانونی موسسه محسوب شده واز طرف موسسه حق امضا دارد