معرفی کارکنان مدیر اجرایی

واحد امور رفاهی و اداری و فنی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
علی ابراهیمی مسئول دفتر 147 ali.abrahimi@ut.ac.ir
افسانه عباس زاده میلانی کارشناس مسئول امور اداری 108 af.milani@ut.ac.ir
سید مجید سیاهپوش کارشناس مسئول امور پشتیبانی 113 siyahpoush.majid@ut.ac.ir
محسن علیمیرزائی امور تاسیسات 210 mohsen.alimirzaei@ut.ac.ir
مرتضی محمدزاده کارشناس مسئول اداری دفتر تهران 88962128 mohamadzadeh2703@ut.ac.ir
پریناز محمدی مسئول دبیرخانه و قراردادها 88963953 p.mohammadi93@ut.ac.ir
راضیه منصوری مهر کارشناس اداری و دبیرخانه 197 razieh.mansouri.m@ut.ac.ir
زهرا داودی مسئول امور پشتیبانی تهیه بلیط 150 zdavoodi@ut.ac.ir
عباس سیف انباردار 154 Abbas.seif@ut.ac.ir
اداره حسابداری
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
علی ماهوتفروشها رئیس حسابداری 236  
نجمه هاشمی کارشناس حسابداری 382 najmehhashemi@ut.ac.ir
نرجس اوجی کارشناس حسابداری 123 n.ouji@ut.ac.ir
مژگان فرج پور کارشناس حسابداری 123 farajpour@ut.ac.ir
ستاره روزبهان کارشناس حسابداری 139 setareh.roozbahan@ut.ac.ir
مهرداد نارویی امین اموال 220 b.naroei@ut.ac.ir
مجید سیاهپوش کارپرداز 169 siyahpoush.majid@ut.ac.ir
اداره امور دانشجویی، فرهنگی، شاهد و ایثارگر
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
محمد عربان مدیر امور دانشجویی و خوابگاه 47 mohammad.araban@ut.ac.ir
زهره فیروزی کارشناس مشاوره   firozi63@ut.ac.ir

علی سلمانی

سرباز امریه - کارشناس امور فرهنگی و شاهد و ایثارگر 114  
مهرداد نارویی کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها 144 b.naroei@ut.ac.ir