معرفی کارکنان مدیر اجرایی

واحد امور رفاهی و اداری و فنی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر حسین رجبی مدیر اجرایی 45 horajabi@ut.ac.ir
یوکابد معصومی مسئول دفتر 147 r.masoumi@ut.ac.ir
علیرضا شایسته مسئول دفتر تهران / کارشناس مسئول امور پشتیبانی 129 a_shayesteh@ut.ac.ir
امیر بیگ مرادی امریه 242 amir.beygmoradi71@gmail.com
محسن علیمیرزائی امور تاسیسات 210 mohsen.alimirzaei@ut.ac.ir
مرتضی محمدزاده کارشناس اداری دفتر تهران 88962128 mohamadzadeh2703@ut.ac.ir
پریناز محمدی مسئول دبیرخانه و قراردادها 88963953 p.mohammadi93@ut.ac.ir
شیما عزیزی کارشناس اداری و دبیرخانه 108 Shima.azizi86@ut.ac.ir
زهرا داودی مسئول امور پشتیبانی تهیه بلیط 150 zdavoodi@ut.ac.ir
عباس سیف انباردار 154 Abbas.seif@ut.ac.ir
محمد قاسمی مسئول استاد سرا 169 ghasemi.mohammad@ut.ac.ir

 

اداره حسابداری
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
رضا عبدالمالکی رئیس حسابداری 236 r.abdolmaleki@ut.ac.ir
نجمه هاشمی کارشناس حسابداری 382 najmehhashemi@ut.ac.ir
نرجس اوجی کارشناس حسابداری 123 n.ouji@ut.ac.ir
مژگان فرج پور کارشناس حسابداری 123 farajpour@ut.ac.ir
ستاره روزبهان کارشناس حسابداری 139 setareh.roozbahan@ut.ac.ir
  امین اموال 220 zakariaamiri@ut.ac.ir

 

اداره امور دانشجویی، فرهنگی، شاهد و ایثارگر
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
شهناز میر شمشیری مدیر امور دانشجویی و خوابگاه 47 mirshamshiri@ut.ac.ir

محمدرضا رفیعی

کارپرداز - کارشناس امور فرهنگی و شاهد و ایثارگر 114 mohamadrafiee@ut.ac.ir
مهرداد نارویی کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها 144 b.naroei@ut.ac.ir