مدیر اجرایی

معرفی کارکنان مدیر اجرایی

واحد امور رفاهی و اداری و فنی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر حسین رجبی مدیر اجرایی 45 horajabi@ut.ac.ir
یوکابد معصومی مسئول دفتر 147 r.masoumi@ut.ac.ir
سارا محمدی مسئول امور پرسنلی 113 saramohamadi@ut.ac.ir
مرتضی محمدزاده مسئول دفتر تهران --- mohamadzadeh2703@ut.ac.ir
شیما عزیزی کارشناس اداری و دبیرخانه 108 Shima.azizi86@ut.ac.ir
زهرا داودی مسئول امور پشتیبانی از تهیه بلیط 150 zdavoodi@ut.ac.ir
پریناز محمدی مسئول دبیرخانه 127 p.mohammadi93@ut.ac.ir
عباس سیف انباردار 154 Abbas.seif@ut.ac.ir
محمد قاسمی مسئول استاد سرا 169 ghasemi.mohammad@ut.ac.ir
راضیه منصوری مهر کارشناس امور ورزش و فوق برنامه  128 razieh.mansouri.m@ut.ac.ir
اکرم شریفی کارشناس روابط عمومی 137 asharifim@ut.ac.ir
محمدرضا رحیمی کارشناس دفتر تهران --- mr.rahimi30@ut.ac.ir

 

اداره حسابداری
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
رضا عبدالمالکی رئیس حسابداری 236 r.abdolmaleki@ut.ac.ir
نرجس اوجی کارشناس حسابداری 123 n.ouji@ut.ac.ir
مژگان فرج پور کارشناس حسابداری 123 farajpour@ut.ac.ir
ستاره روزبهان کارشناس حسابداری 139 setareh.roozbahan@ut.ac.ir
زکریا امیری امین اموال 220 zakariaamiri@ut.ac.ir
پرویز عزیزیان کارپرداز 287 pazizian@ut.ac.ir

 

اداره امور دانشجویی، فرهنگی، شاهد و ایثارگر
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
شهناز میر شمشیری مدیر امور دانشجویی و خوابگاه 47 mirshamshiri@ut.ac.ir

محمدرضا رفیعی

کارشناس فرهنگی 114 mohamadrafiee@ut.ac.ir
مهرداد نارویی کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها 144 b.naroei@ut.ac.ir