معرفی مدیر اجرایی

 

مهندس محمدرضا رفیعی

مدیر اجرایی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 

 

 • مدیر اجرایی پردس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1400/09/17
 • معاون اجرایی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی کیش 1397-1398
 • سرپرست حراست دانشگاه علمی کاربردی کیش 1397-1398
 • مشاوراجرایی معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان 1394-1397
 • سرپرست معاون اداری مالی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1392-1394
 • رئیس اموراداری و مالی پردییس بین المللی کیش 1388-1392
 • سرپرست اداره حراست پردیس بین المللی کیش 1387- 1394
 • رِئیس اداره حراست پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1386-1387
 • رئیس امور اداری و کار گزینی  پردیس ابوریحان 1381-1386
 • رئیس امور خوابگاه های پردیس ابوریحان 1380-1381
 • مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس ابوریحان 1376-1385
 • دبیر کمیته انضباطی دانشجویان پردیس ابوریحان 1381-1386
 • جانشین فرمانده پایگاه مجتمع آموزش عالی ابوریحان1379-1386

 

 

آدرس پست الکترونیک : mohamadrafiee@ut.ac.ir

شماره تماس :  41 - 07644435200