معاونت اداری و پشتیبانی

معرفی معاونت اداری و پشتیبانی

 
 
معرفی حوزه معاونت اداری و پشتیبانی
حوزه معاونت اجرایی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران متشکل از واحدهای اداری – حسابداری – امور دانشجویی فرهنگی می باشد. این حوزه انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، امور رفاهی، فرهنگی، امور خدماتی و پشتیبانی، امور حقوقی، حفظ و حراست از اموال پردیس را بر عهده دارد.