معرفی مدیر اجرایی

 

حسین رجبی نوش آبادی

استادیار 

مدیر اجرایی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

horajabi@ut.ac.ir