معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

کارکنان معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

پارک علم و فن آوری و مرکز نوآوری
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس صادق سقط چیان مدیر شعبه پارک علم و فن آوری پردیس بین المللی کیش 115 s.sabet@ut.ac.ir