سرپرست معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

 

دکتر علی طاهری میرقائد

استاد دانشکده دامپزشکی 

معاون توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران