سرپرست معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

 

دکتر حسین رجبی نوش آبادی

استادیار پردیس بین المللی کیش / علوم اجتماعی و رفتاری 

سرپرست معاونت توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران