معاون توسعه و سرمایه گذاری

 

دکتر علی نخعی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی / پردیس دانشکده های فنی

معاون توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

anakhaee@ut.ac.ir