معاون توسعه و سرمایه گذاری

 

دکتر رضا زعفریان

دانشیار دانشکده کارآفرینی

rzaefarian@ut.ac.ir