پذیرش کارشناسی ارشد

 

 
 
 پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی  1401  -1400 پردیس بین المللی کیش
ردیف نام رشته تحصیلی / گرایش
1 علوم اجتماعی مدیریت کسب وکار گرایش  بازاریابی  
2 مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی 
3 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
4 مدیریت بازرگانی گرایش  بازاریابی 
5 مالی گرایش بانکداری
6 حسابداری
7   مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
8 مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
9  کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید  
10 مدیریت رسانه
11 مدیریت جهانگردی گرایش بازار یابی جهانگردی
12 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش 
13  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  گرایش حرکات اصلاحی 
14 روانشناسی عمومی
15 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
16 آموزش زبان انگلیسی
17 حقوق خصوصی
18 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
19 حقوق نفت وگاز
20 علوم پایه زیست شناسی سلولی وملکولی
21 فنی و مهندسی مهندسی نفت  گرایش مخازن 
22 مهندسی فناوری اطلاعات 
23 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار
24 مهندسی عمران گرایش سازه
25 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
26 ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
27 هنر  مهندسی معماری
28 معماری و انرژی
29 معماری داخلی
30  مدیریت پروژه و ساخت 
31 ارتباط تصویری
32 طراحی صنعتی

 

                                                                                              معاونت آموزشی دانشگاه تهران
 

*** پیوست ها ***

1- شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجو مقطع  کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی کیش

2- لیست رشته ها

3- جدول شهریه

4- : سوالات متداول

5- دریافت فرم مشخصات فردی