معاون علمی

 
 
دکتر محمدرضا حسینی

 

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

 
 
 
پست الکترونیکی : mrhosseini.59@ut.ac.ir
 
 

فرم تماس با معاون علمی پردیس کیش

Text to Identify