معاون علمی

 
 
دکتر مرتضی زنده دل خیبری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
zendedel@ut.ac.ir
 
 
سوابق کاری و فعالیت های اجرایی
1) دبیر و عضو کار گروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در شورای برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1396 تا کنون
2) عضو کارگروه تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور، 1396 تا کنون
3) عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1395 تا کنون
4) مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1397 تا کنون
5) رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1389 تا 1395
6) رئیس بخش فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1396 تا کنون
7) سردبیر Iranian Journal of Veterinary Medicine