مرکز نوآوری و کارآفرینی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این مرکز از ایده هسته‌های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آموزش عالی سراسر کشور حمایت می‌کند. صاحبان ایده های فناور با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی 1 تا 6 می‌توانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی شرکت نمایند. بطوریکه در برنامه رویش سطح فناوری 1 الی 3 و در برنامه شکوفایی سطح فناوری 4 الی 6 پذیرش می شوند.
شایان ذکر است ثبت نام متقاضیان فقط بصورت برخط و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا، در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام می‌شود و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد. متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان‌ها با شماره 88220700 الی 4 داخلی 164/154/192 تماس حاصل نمایند.
به منظور آشنایی مخاطبان عزیز با دو برنامه رویش و شکوفایی در ادامه، مشخصات و نوع حمایت پارک از ایده‌ها و هسته های فناور ارائه شده است.

 

برنامه رویش

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده،
مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه،
مدت: 6 ماه و حداکثر تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد،
گرنت: 135/000/000  ریال،
خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که بصورت مفهومی اثبات شده و قابل فروش است.
حداکثر پرداخت ماهانه 22/500/000 ریال

برنامه شکوفایی

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول،
مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از 3 و کمتر از 6،
مدت: 12 ماه و حداکثر تا 6  ماه دیگر  قابل تمدید می‌باشد. مدت برنامه متجاوز از 18 ماه نخواهد بود.
گرنت: 450/000/000 ریال،
خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است.


برنامه اجرای طرح  در برنامه شکوفایی :
•  در دو مرحله با قابلیت ارزیابی پیشرفت کار و حداکثر 12 ماهه (هر مرحله نمی تواند کمتر از 40 درصد و بیشتر از 60 درصد از کل کار باشد)،
• بخش دستیار پژوهشی در برنامه شکوفایی به ازای هر ماه 22/500/000 و تا سقف 90/000/000 ریال می‌تواند باشد. برای ایده های حوزه فناوری‌های نرم، سقف مبلغ تا 225/000/000 ریال  و به ازای هر ماه 38/000/000 ریال می‌تواند افزایش یابد.


مزایای برنامه:
• امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه‌های عضو شبکه فناوری یا فضاهای کاری اشتراکی،
• اعطای اعتبار حمایتی بر اساس دستورالعمل مربوطه،
• ارائه خدمات راهبری، مشاوره و آموزش،
• امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری،
• امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری.

 

شرایط پذیرش

• مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
• مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و  اعتبار تولید نمونه محصول،
• هر شخص فقط می‌تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می‌شوید،
• الزام داشتن تیم کاری حداقل 3 نفر دارای تخصص های لازم هسته (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)،
• در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می‌باشد،
• در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می‌باشد.
• دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می‌باشد.

مهم

هر پرونده تنها تا 3 بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند  پذیرش خارج می‌گردد.
به منظور ثبت نام در هر یک از برنامه‌ها می‌توانید به آدرس http://utstpark.ir/ و بخش برنامه های حمایتی مراجعه نمایید.