مرکز رشد

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور حمایت از شرکت‌های فناور در برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذیرش شرکت‌‌ها اقدام می‌نماید. تمامی متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند نسبت به ثبت نام در هریک از برنامه‌های پارک (رشد، پسارشد) اقدام نمایند.
** همچنین خدمات قابل ارائه پارک به شرکت‌های مستقر و عضو در قالب دو بخش پایه و ویژه به شرح جداول زیر می‌باشد.

شما می‌توانید فرم‌های مورد نیاز جهت ادامه روند ثبت نام را از طریق لینک http://utstpark.ir/ بخش شرکت های رشدی و پسارشدی دانلود فرمائید.
لینک مستقیم : http://utstpark.ir/farakhan-roshd-pasaroshd/
مراحل پذیرش:
1. تکمیل کاربرگ‌های پذیرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد/پسارشد (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)،
2. بررسی و پذیرش اولیه (تکمیل پرونده)،
3. شرکت در جلسات داوری فنی و کسب و کار و کارگروه ارزیابی،
4. اعلام نتیجه نهایی پس از بررسی در شورای پذیرش پارک علم و فناوری.
شایان ذکر است برآورد زمانی مراحل پذیرش به طور متوسط برابر دو ماه است.