سایت های کامپیوتری

امروزه تحقیقات بخش اعظمی از فعالیت های علمی در دنیا را شامل می شود و همه روزه شاهد بحث و گفتگو در مورد موضوعی جدید و ارائه نتایج تحقیقات هستیم. برای شروع هر فعالیت علمی نیاز به وجود ایده ای نو می باشد که با تحقیق، بررسی و کنکاش بر روی آن میتوان به نتایج پرباری رسید که سبب تغییرات اساسی در سطح زندگی افراد جامعه گردد.مسلماً امروزه مهمترین راه برای انجام تحقیقات دسترسی به اینترنت و منابع علمی است. بدین منظور پردیس ،چهار سایت کامپیوتری با بیش از 120 سیستم جهت استفاده دانشجویان ایجاد نموده است.