کتاب های در دست ترجمه سال 1400

نویسنده نام واحد استعلام گیرنده تاریخ استعلام
Sharma, Anita دانشگاه تربیت مدرس 1400/02/05
Baluska Frantisek Gagliano Monica Witzqany Guenther دانشگاه تربیت مدرس 1400/02/05
Ebenjamin A.Bensadon دانشگاه رازی 1400/02/05
John Collinson Nigel Mountney دانشگاه پیام نور 1400/02/04
Graham Currell دانشگاه لرستان 1400/01/29
Pakshit, Amitava, Singh, Harikesh Bahadur دانشگاه لرستان 1400/01/29
David L. Olson دانشگاه ولی عصر 1400/01/25

کتاب های در دست ترجمه سال 1399

نویسنده نام واحد استعلام گیرنده تاریخ استعلام
Patrick T. K. Woo and George K. lawama دانشگاه لرستان 99/12/04
Susan M.Lea. دانشگاه ارومیه 99/12/05
Jeanelle Portrlli . Iise Smolders دانشگاه جیرفت 99/12/05
Papla Pucci, Mattro Colloni دانشگاه محقق اردبیلی 99/12/10
Ray Harryhausen & Tony Dalton دانشگاه هنر 99/11/25
Alan J.Cann دانشگاه سمنان 99/12/17
Ricardo D. Lopez ,, Robert C. Frohn دانشگاه صنعتی اصفهان 99/12/19
Ajay Kumar, Anit Kishore Singh , Krishna Kumar Choudhary دانشگاه تربیت حیدریه 99/12/18
Gary D. Price دانشگاه محقق اردبیلی 99/12/20
Walter A. Fairservis, JR دانشگاه زابل 99/12/20
Neven Seric- Jasenko Ljubica دانشگاه تبریز 99/12/18
Richard W. Hill, Gordon A.Wyse, Margaret Anderson دانشگاه پیام نور 99/12/20
Sonia Ben Slimane, Hatem M'henni دانشگاه رازی 99/12/24
Rita Fior, Rita Ailhao دانشگاه رازی 99/12/25
Donald C. O'Shea , Julie L.Bentley دانشگاه صنعتی بیرجند 99/12/24
Scott Hurff دانشگاه الزهرا 99/12/25