کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده در نیمسال دوم تحصیلی 97-96

محل برگزاری تاریخ برگزاری دبیر مدرس گروه درخواست کننده موضوع کارگاه ردیف
سالن اجتماعات 3 اسفند 96 گنجیان زهرا نعمتی-امانتی علوم ورزشی ورزش: محدودیت ها و انگیزه های زمینه ساز موفقیت 1
سالن اجتماعات اسفند96 متین دکتر بغزیان مدیریت قراردادهای نفتی 2
سالن اجتماعات اسفند 96 متین دکتر بودلایی مدیریت ارتباطات اثربخش 3
سالن اجتماعات اسفند96 متین دکتر بغزیان مدیریت مبارزه با پول شویی 4
سالن اجتماعات اسفند 96 موسوی دکتر هویدی محیط زیست کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی در محیط زیست 5
سایت دکتری 1 الی 3 اردیبهشت 97 فاخته شاد مهندس سیاردوست کامپیوتر و فناوری اطلاعات Network+دوره مقدماتی شبکه های کامپیوتری 6
سایت دکتری 22-24 و 29-31 اردیبهشت فاخته شاد مهندس سیاردوست کامپیوتر و فناوری اطلاعات CCNAدوره تخصصی شبکه های کامپیوتری 7
سالن اجتماعات فروردین97 گنجیان دکتر دانشمندی علوم ورزشی آشنایی با رشته تنیس: آسیب شناسی ورزش و اختلالات اسکلتی عضلانی 8
سالن اجتماعات اریبهشت97 میرزرگر دکتر درانی روانشناسی آسیب شناسی و رفتارشناسی سبک زندگی 9
سالن اجتماعات اردیبهشت 97 مصطفوی دکتر جوادی محیط زیست ابزارهای نوین تحلیل مسائل مهندسی و مدیریت 10
سالن اجتماعات فروردین 97 موسوی دکتر برخورداری اقتصاد و مالی مدل سازی تعادل عمومی قابل محاسبه با استفاده از نرم افزار GAMS 11
سالن اجتماعات فروردین 97 موسوی دکتر خاکسار معماری اصول و روش تدوین و تبیین نطق 12
سالن اجتماعات اردیبهشت97 دهقانی دکتر فتانه تقی یار کامپیوتر و فناوری اطلاعات ISI پروپوزال نویسی،مقاله نویسی و جستجو در منابع علمی و شیوه ارائه مطالب علمی 13