شرایط عضویت اعضای اصلی

  • تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت.
  • دارابودن دانشنامه در یکی از مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از پردیس بین المللی دانشگاه تهران
  • پذیرفتن مفاد اساسنامه موسسه
  • عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی
  • محروم نبودن از حقوق اجتماعی