پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش

پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع دکتری پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع دکتری
پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد
پذیرش رشته های بین المللی در مقطع دکتری تخصصی پذیرش رشته های بین المللی در مقطع دکتری تخصصی