سانس های فعالیت

سانس های فعالیت:
سانس های فعالیت مرکز تندرستی پردیس بین المللی کیش
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و دستور کتبی دانشگاه تهران، تا اطلاع ثانوی خدماتی در این مرکز ارائه نخواهد شد.