آیین نامه انجمن های علمی دانشجویان

«انجمن‌های علمی دانشجویی با هدف شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های علمی، متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشگاه، دانشکده و یا گروه آموزشی می‌باشد. دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می‌روند. اولین انجمن علمی بین رشته‌ای علم و فرهنگ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دی ماه سال ۹۸، تأسیس گردید.
 
 

 

 رشته های انجمن علمی بین رشته ای علم و فرهنگ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

1- رشته محیط زیست،  گرایش های:
1-1  آب و فاضلاب،

1-2 آلودگی هوا،
1-3 منابع آب،
1-4 برنامه ریزی محیط زیست،
1-5 آموزش محیط زیست

2- رشته ی کارآفرینی، گرایش های:

2-1 کارآفرینی،
2-2 کسب و کار جدید،
2-3 فناوری،
2-4 سازمانی،
2-5 توسعه،
2-6 بین الملل

3-  رشته ی مالی - مهندسی مالی، گرایش های:
3-1 بانکداری،
3-2 مالی گاریش مهندسی مالی و مدیریت ریسک،
3-3 مدیریت مالی

4- رشته ی مدیریت رسانه ای:

4-1 رشته ی مدیریت رسانه ای

5- رشته ی مدیریت رسانه ای دارای گرایش:
5-1 مدیریت رسانه
6- رشته های محیط زیست-منابع آب دارای گرایش های:
6-1 آب و فاضلاب،
6-2 آلودگی هوا،
6-3 منابع آب،
6-4 برنامه ریزی محیط زیست،
6-5 آموزش محیط زیست

7-   رشته زیست شناسی-علوم سلولی مولکولی گرایش

7-1 زیست شناسی سلولی و مولکولی

8- رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های :
8-1 فناوری اطلاعات (IT)،
8-2 امنیت اطلاعات،
8-3 مهندسی فناوری اطلاعات (شبکه های ارتباطی و کامپیوتری)

9- رشته ی مهندسی کامپیوتر گرایش :

9-1 نرم افزار،
9-2 مهندسی نرم افزار

10-  رشته ی معماری گرایش های:
10-1 معماری داخلی،
10-2 معماری و انرژی،
10-3  مهندسی معماری،
10-4 مدیریت پروژه و ساخت،
10-5 انرژی و معماری