مدیریت بازرگانی و MBA - اجرایی

مدیر گروه
 

طهمورث حسنقلی پور

استاد

مدیریت

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
امیر مانیان
  محمدعلی شاه حسینی
مهدی شامی زنجانی
سیدعلی ترابی
محمدرحیم اسفیدانی
محمدحامد جعفرزاده
سیدرضا سیدجوادین
مسعود کیماسی
امیر خانلری
محسن نظری
نسترن حاجی حیدری
نیما گروسی مختارزاده
حنان عموزاده

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :

- مدیریت MBA – 48 واحدی (تمامی گرایشها)- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت MBA – 57 واحدی (تمامی گرایشها)- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
 

دکتری :

- مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.