عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در مقطع کارشناسی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در پردیس بین الملل دانشگاه تهران - کیش

ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در مقطع کارشناسی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در پردیس بین الملل دانشگاه تهران - کیش


 

 

 پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی  نیم سال اول سال تحصیلی  1401  -  1400
پردیس بین المللی کیش
ردیف نام رشته تحصیلی / گرایش
1 علوم اجتماعی حسابداری
2 مدیریت مالی
3 علوم انسانی حقوق
4 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر
5 مهندسی صنایع
6 هنر مهندسی معماری
7 طراحی صنعتی

 

پردیس بین الملل دانشگاه تهران - کیش در مقطع کارشناسی از طریق سوابق تحصیلی با مجوز سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می پذیرد.

 تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری مهرماه سال 1399

پیوست ها :

کد رشته های اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در پردیس بین الملل دانشگاه تهران - کیش (جدید)

*** سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری نیمسال دوم سال 1399  ***
(از تاریخ 1399/05/05 تا 1399/07/07)

جدول زمانبندی پذیرش رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری

دفترچه راهنمای ثبت نام پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی

 

 

 

 

آدرس کوتاه :