نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه پژوهشی محیط زیست دریایی

گروه پژوهشی محیط زیست دریایی


نام و نام خانوادگی سمت لینک رخ نما
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی سمت لینک رخ نما
دکتر علیرضا پرداختی عضو شورا
دکتر فریدون غضبان عضو شورا
 دکتر محمدحسین نیک سخن عضو شورا
دکتر بهرام ملک محمدی عضو شورا