عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

پایان نامه دانشجوی پردیس بین المللی کیش اثر برتر جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

پایان نامه دانشجوی پردیس بین المللی کیش اثر برتر جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری


پایان نامه سعید خاتم دانشجوی دکتری رشته جغرافیای سیاسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی به عنوان اثر برتر انتخاب شد.
این پایان نامه با عنوان «آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا در کلان شهر تهران و ارائه الگوی بهینه» در محور مدیریت و حکمروایی شهری در این جشنواره ها که به طور مشترک توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در آذرماه سال 1398 برگزار گردید، ارائه و اثر برتر شناخته شد.
همچنین از این پایان نامه مقاله ای با همین عنوان استخراج و در «دومین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری» که در فروردین ماه 1399 برگزار خواهد شد، ارسال و با کسب حد نصاب امتیاز به عنوان اثر برتر مورد تایید قرار گرفت.

آدرس کوتاه :